Erkenningen

VLAANDEREN

 • Bodemsaneringsdeskundige Type II (Decreet betreffende de bodemsanering, VLAREBO)
 • Aanvaard deskundige voor stortplaatsen (Vlaamse reglementering Milieuhygiëne Vlarem II)
 • Aanvaard deskundige grondwatermodellering
 • Erkend Milieucoördinator type A+B
 • Afkoppelingsadviseur
 • BREEAM adviseur
 • Erkend archeologisch bedrijf
 • Monstername van afvalstoffen (bagger- en ruimingsspecie, asbest, bouwstof)

BRUSSEL

 • Bodemverontreinigingsdeskundige (BIM)
 • BREEAM adviseur
 • Milieueffectenstudies

WALLONIË 

 • Adviesbureau op vlak van bodemverontreiniging in Wallonië
 • BREEAM adviseur
 • Milieueffectenstudies

KWALITEIT

 • ISO 9001:2008