Enhanced Landfill Mining

De hoeveelheid afval is sinds de industriële revolutie steeds toegenomen. Daarnaast nam ook het aantal schadelijke stoffen steeds toe waardoor de milieu-impact vergrootte. Met de introductie van de Ladder van Lansink richtte het afvalbeleid zich op de bescherming van het milieu en het hergebruik van afval als materiaal en/of energie. Binnen de opmaak van de afvalmanagementplannen houdt ABO nauwgezet rekening met deze principes.

Ook binnen het proces van enhanced landfill mining (ELFM) waarbij het afval op voormalige stortplaatsen opgegraven wordt om het nuttige toepassing te geven, gebruiken de experten van ABO deze principes en filosofie.

ELFM

Enkele referenties

  • Opstellen van diverse sloop– en asbestinventarissen voor zowel overheid als private klanten
  • Inventarisatiestudie asbesthoudende materialen in Vlaanderen
  • Opstellen inventarissen en begeleiding van de sloopwerken Carcoke te Zeebrugge
  • Advies inzake afvalmanagement voor de intercommunale IMOG
  • Adviesverlening aan diverse gemeentes en/of brandweer inzake asbestcalamiteiten
  • Asbestonderzoek bij voormalige asbestproducerende/verwerkende bedrijven