Milieu-effectenrapportage

Voor sommige projecten/plannen is een analyse van de verwachtte milieueffecten nodig voor deze projecten/plannen kunnen uitgevoerd worden. Dit dient steeds te gebeuren volgende de wettelijke en reglementaire kaders die op dat moment van kracht zijn.

Deze studie vindt vaak plaats in het kader van een aanvraag tot milieuvergunning en/of bouwvergunning of in het kader van de invoer van een beleidsplan of –programma.

Een milieueffectenstudie van een project/plan wordt uitgevoerd door de projecteigenaar, of valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De studie bestaat erin de milieukundige belangen te integreren in het ontwerp van het project/plan. Op deze manier wordt rekening gehouden met de effecten die redelijker wijze worden verwacht. Verder laat de studie toe om de keuze voor een ontwerpvariant te behouden of te verwerpen op basis van de verwachtte milieueffecten. Een milieueffetenstudie wil op deze manier de negatieve gevolgen van een project/plan voorkomen, en kan ook alternatieven aanbieden die beter rekening houden met de milieukundige omstandigheden. Een belangrijk onderdeel van dit soort studie is de betrokkenheid van het publiek en overheden te verzekeren.

ABO beschikt over een team van milieuexperten met gevarieerde en complementaire competenties: ruimtelijke planners, geografen, kartografen, bio-ingenieurs, landbouwingenieurs, ecologen, biologen, (hydro)geologen, doctors in de wetenschappen, economen, … Dit laat toe om een volledig en geïntegreerd advies te verlenen voor verscheiden sectoren. Onze experten hebben gedurende de voorbije jaren hun competenties toegepast in zowel kleine als grotere milieueffectenstudies, zowel voor private als voor overheidsklanten.

ABO biedt u volgende diensten aan in het kader van milieueffectenstudies:

  • Project-MER (Vlaanderen) / Etudes d’incidences environnementales sur projet (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne).
  • Plan-MER (Vlaanderen) / Rapport d’incidences environnementales nécessaire à l’établissement ou la révision de tout plan ou programme de développement régional (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne).