Integraal waterbeheer

De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar het ontwikkelen, in stand houden en herstellen van het watersysteem, zodat het voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen voor het ecosysteem en aan het gewenste multifunctionele gebruik.

Integraal Waterbeleid impliceert dat de belangen van landbouwers, natuurbeheerders, recreanten en omwonenden verzoend worden. Dit is vaak een moeilijke oefening. ABO denkt vanuit een multidisciplinaire invalshoek mee na over mogelijke oplossingsscenario’s voor de verbetering van afwatering of bodemwaterhuishouding, de bestrijding van bodemerosie, het herinrichten van waterlopen en hun oevers, overstromingsgevoelig bouwen etc.

Met een multidisciplinair team van bio-ingenieurs, biologen, geologen, MER-deskundigen en modelleerders heeft ABO al het nodige in huis om een brede waaier van diensten aan te bieden in de sector van de oppervlaktewaterstudies.

Hierbij denken we onder meer aan:

  • Infiltratiestudies (bepalen van de k-waarde) en onderzoek naar buffermogelijkheden
  • Vastleggen lozingswaarden, monitoring van waterkwaliteit
  • Haalbaarheidsstudies voor hergebruik van hemelwater en overstromingsgevoelig bouwen
  • Oppervlaktewatermodellering: evaluatie van overstromingsrisico’s
  • Inventarisatiestudies, kartering en karakterisering van waterlopen en drainagesystemen

Enkele referenties

  • Gooik Studie Hydrografie (VLM)
  • Ecohydrologische studie Seine-Schelde West (W&Z)
  • Hydrologische studie Schans-beemden en Schansbroek (VLM)
  • Hydrologische studie van de Leie (Seine-Schelde)